LEGE nr. 205

LEGE nr. 205

LEGE nr. 205 din 26 mai 2004
(*republicată*)
privind protecția animalelor*)

Emitent: PARLAMENTUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 30 aprilie 2014

Notă 

Notă **) Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura aceluiași minister.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.(2) Gestionarea populației canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

Articolul 2
În sensul prezentei legi, prin deținător de animale se înțelege proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Articolul 3
Deținătorii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor.

LEGE nr. 9

LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2008
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

Emitent: PARLAMENTUL
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul UNICLegea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:“Art. 3. – Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.”2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:“Art. 4. – Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.”3. La articolul 5, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:“e) asistenţă medicală.”4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:“(2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.”5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:“Art. 6. – (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:a) omorârea animalelor, cu intenţie;b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001

ORDONANȚĂ
DE URGENȚĂ nr. 155

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 13 decembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
Guvernul României adopta prezenta ordonanța de urgență.

Articolul 1

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.

(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înființează Registrul de evidență a câinilor fără stăpân capturați de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către unitățile administrativ-teritoriale.

(la 29-09-2013, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.

HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 11 decembrie 2013

HOTĂRÂRE nr. 1.059

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2
Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) și (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) și (3), art. 9, 11, 17 și art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispozițiilor art. 33 și 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Articolul 3
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al Ministerului Afacerilor Interne.

Articolul 4
Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013

LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
“Art. 1^1. – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

Shopping Cart