DELEGARE

HCL 175/2019 delegare

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
– CONSILIUL LOCAL –
H O T Ă R Â R E
privind delegarea gestiunii, prin concesiune,
a serviciului public de ecarisaj
către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:

 • referatul (expunerea de motive) Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 257/CLM/ 01.07.2019;
 • raportul de specialitate nr. 73.872/19.06.2019 al Direcție Tehnice;
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 • prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. m) și alin. (3), art.
  5, pct.1 lit. b), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (6) lit. b), alin. (7) și alin. (8) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 130/30.05.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj;


În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), c) și d), alin. (3), lit. d), alin. (6), lit. a) și alin. (7), lit. s), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a), precum și art. 591 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aprobă forma de delegare a serviciului public de ecarisaj din municipiul Buzău, respectiv gestiune delegată prin atribuire directă a concesiunii către Societatea Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, pe o durată de 5 ani începând cu data semnării contractului.

Art. 2.- Se aprobă încheierea contractului de delegare în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Contractul de delegare va intra în vigoare la data semnării lui.
Art.3.- Se mandatează Primarul Municipiului Buzău să semneze contractul de delegare al serviciului public de ecarisaj din municipiul Buzău.
Art.4.- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 6/2014 își încetează aplicabilitatea.
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, Direcției Economice, Societății Comerciale “Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier Ștefan Țăndărescu

 

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

 

Buzău, 30 iulie 2019

Nr. 175

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr. 257/CLM/01.07.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj cătreSocietatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

În temeiul art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat amenajarea unui adăpost public pentru câinii fără stăpân de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, investiție suportată din veniturile proprii ale societății, pe terenul dat în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.6/2014 s-a aprobat înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, serviciu de utilitate publică, fără personalitate juridică, în cadrul Societătii Comerciale

„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. De asemenea în temeiul aceluiași act normativ Consiliul Local al Municipiului Buzau a asigurat la adăpostul public, servicii specializate de asistență medicală veterinară, servicii de ecarisaj și neutralizare a deșeurilor animale.

Concesionarea serviciului public pentru ecarisaj se face de către Consiliul Local al Municipiului Buzau, cu respectarea prevederile art.1 alin.(1) si alin.(3), art.3 alin.(1) lit.m), alin.(3), art.5, pct.1, lit.b), art. 10 alin.(1) lit.b), art.

13 alin.(6) lit.b), alin.(7) si alin.(8) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform documentației privind delegarea gestiunii aprobată anterior prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 130/30.05.2019, concesionarea se va face pentru o perioadă de 5 ani, fără plata unei redevențe.

Față de cele de mai sus propun aprobarea delegării gestiunii serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, societatea de interes public local, cu asociat unic unitatea administrativ teritorială a Municipiului Buzău.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat in forma redactată.

 
PRIMAR,
Constantin Toma
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –

DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr. 73.872/19.06.2019

 RAPORT
la proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin concesiune,
a serviciului public de ecarisaj către 
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.6/2014 s-a aprobat înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, serviciu de utilitate publică, fără personalitate juridică, în cadrul Societății Comerciale

„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Concesionarea serviciului public pentru ecarisaj se face de către Consiliul Local al Municipiului Buzau, cu respectarea prevederile art.1 alin.(1) si alin.(3), art.3 alin.(1) lit.m), al.(3), art.5, pct.1, lit.b), art. 10 alin.(1) lit.b), art.

13 alin.(6) lit.b), alin.(7) si alin.(8) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea gestiunea serviciilor de administrare se poate realiza indirect sau prin gestiune delegată prin intermediul unor prestatori de servicii de administrare a domeniului public sau privat care pot fi societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale. Nu în ultimul rând potrivit aceluiași act normativ forma de delegare a gestiunii se poate realiza prin contract de concesiune.

Cu privire la modalitatea de atribuire a contractelor de concesiune/delegare a serviciului public de ecarisaj, acțiunile UAT Buzău respectă cadrul de reglementare, aflându-se în situația definită prin prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016, care se referă la alocarea contractelor de catre autoritățile publice, persoanelor juridice controlate de acestea:

“ART. 31 (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
 2. mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;
 1. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice”

Pentru sustinerea punctului de vedere, atasam la prezenta „Instructiunea privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”, emisa de Ministerul Finantelor Publice- Agentia Nationala pentru Achizitii Publice: “Instructiune – privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”.

Prin Hotararea nr. 16/16.03.1995, Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat înființarea unei societati comerciale cu raspundere limitata, de interes local, persoana juridica, avand ca asociat unic Municipiul Buzau, cu sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazut de statut, anexa la hotararea mai sus amintita.

Totodată Municipiul Buzău exercită prin Consiliul Local în calitate de autoritate deliberativă și prin Primar, în calitate de autoritate executivă, toate drepturile și obligațiile care decurg din calitatea unității administrativ teritoriale de asociat unic al societății comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzau, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente și servicii. Astfel, prin Actul constitutiv al societatii sunt prevăzute atribuțiile Consiliului Local al Municipiului Buzau, printre care: numirea administratorilor, aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii comerciale, aprobarea programelor de activitate și proiectul bugetelor de venituri si cheltuieli, structura organizatorică și funcțională, ștatul de funcții, aprobarea situațiilor financiare anuale, etc. Peste 80% din activitățile S.C. Urbis-Serv SRL Buzau sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de Primaria municipiului Buzau. Acest lucru reiese din situațiile finaciare anuale ale societatii. De asemenea nu există participare privată la capitalul SC Urbis-Serv S.R.L. Buzau, Municipiul Buzau fiind unic asociat.

Conform statutului, aceasta societate este înființată în scopul încredințării si executării unor lucrări de interes public local, pe baza contractelor perfectate între asociatul unic prin reprezentantii sai legali si societatea comerciala, precum si executarea unor lucrari, potrivit obiectului sau de activitate, pentru alte persoane fizice si juridice, pe baza contractelor incheiate in conformitate cu prevederile legale.

În consecință apreciem că situația concesionării serviciului de ecarisaj dintre UAT Buzau si SC Urbis-Serv SRL se înscrie în totalitate în prevederile art. 31, alin (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ținând cont de cele menționate mai sus propunem delegarea serviciului public de ecarisaj din municipiul Buzau, firmei SC Urbis-Serv SRL, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, prin Hotarare a Consiliului Local, fără plata unei redevențe de concesiune, având în vedere faptul că activitatea nu este una generatoare de venituri.

Menționăm că prin H.C.L. nr. 130/30.04.2019 Consiliul Local a aprobat documentația privind delegarea serviciului public de ecarisaj din municipiul Buzău .

Conform Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe: caiet de sarcini și regulamentul de serviciu, ambele aprobate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Față de cele expuse supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
ILEANA BĂNUCU

Anexa la Hotărârea nr. 175/30.07.2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

CONTRACT

DE CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL BUZĂU

CAPITOLUL I PARTILE CONTRACTANTE

Municipiul Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, Piața Daciei nr. 1, reprezentat prin Constantin Toma, având funcția de primar, în calitate de concedent, pe de o parte

și

S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, cu sediul in Buzău, Bdul N. Bălcescu, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului, la numarul J10/247/1995, reprezentată prin Silviu Nicoară, avand functia de director, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

Shopping Cart