DELEGARE

HCL 175/2019 delegare

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU
– CONSILIUL LOCAL –
H O T Ă R Â R E
privind delegarea gestiunii, prin concesiune,
a serviciului public de ecarisaj
către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:

 • referatul (expunerea de motive) Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 257/CLM/ 01.07.2019;
 • raportul de specialitate nr. 73.872/19.06.2019 al Direcție Tehnice;
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 • prevederile art. 1, alin. (1) și alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. m) și alin. (3), art.
  5, pct.1 lit. b), art. 10 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (6) lit. b), alin. (7) și alin. (8) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 130/30.05.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj;

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea documentației pentru

delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

 • expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 106/CLM/ 19.03.2019;
 • raportul de specialitate 32.998/19.03.2019 al Direcției Tehnice;
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
  prevederile Ordonanței de Urgență 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • prevederile HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regulamentul nr. 1/2005 al Consiliului Uniunii Europene din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 1255/97;
 • Legea 205/2004 privind protecția animalelor cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Shopping Cart