REGULAMENT DE ORGANIZARE

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea documentației pentru

delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

 • expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 106/CLM/ 19.03.2019;
 • raportul de specialitate 32.998/19.03.2019 al Direcției Tehnice;
 • avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
  prevederile Ordonanței de Urgență 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • prevederile HG nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regulamentul nr. 1/2005 al Consiliului Uniunii Europene din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 1255/97;
 • Legea 205/2004 privind protecția animalelor cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 19 cu trimitere la art. 5, pct. 1, lit. b) din Legea nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 45, alin.

(1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.- Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de utilitate publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea serviciului comunitar de utilitate publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice și a Serviciului Agricol și Sanitar-Veterinar, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion
 
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

 

Buzău, 30 mai 2019

Nr. 130

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr. 106/19.03.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
pentru aprobarea documentației pentru delegarea
gestiunii serviciului public de ecarisaj

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, a a Hotărârii Guvernului nr. 1.059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consiliile locale au obligația de a înființa servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi organizate și în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea consiliilor locale.

Incepând cu data de 01 ianuarie 2014 s-a înființat Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău, serviciu de utilitate publică, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Societății Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău, persoană juridică, de drept public și operator al serviciului specializat, care are competența și capacitatea de a presta servicii în domeniul protecției animalelor, conform Hotărârii nr. 6/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

In calitate de operator al serviciului specializat, societatea exercita operațiunile de capturare, transport și adăpostirea câinilor fără stăpân, activitățile sanitar – veterinare specifice urmând a fi contractate cu medicii veterinari de liberă practică, autorizați în condițiile prevăzute de lege.

În vederea delegării gestiunii serviciului au fost întocmite Stdiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău .

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptați în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 32.998/19.03.2019

R A P O R T
la proiectul de hotărâre
pentru aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii
serviciului public de ecarisaj

În municipiul Buzău în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 6 s-a înființat Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buzău, serviciu de utilitate publică, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul Societății Comerciale “Urbis – Serv” S.R.L. Buzău, persoană juridică, de drept public și operator al serviciului specializat, care are competența și capacitatea de a presta servicii în domeniul protecției animalelor.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, a a Hotărârii Guvernului nr. 1.059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consiliile locale au obligația de a înființa servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Ținând cont de cele menționate mai sus și de necesitatea delegării gestiunii serviciului au fost întocmite Stdiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini și Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău.

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, în vederea adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

 
DIRECTOR EXECUTIV,
Ileana Bănucu

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 130/30.05.2019

 

Regulament de organizare si functionare a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Buzau

 

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzau, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

 • Ordonanţa de Urgenţă nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2001 – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Hotararea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 – privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regulamentul (CE) 1/2005 a Consiliului privind protectia animalelor in timpul transportului;
 • Ordinul 1/2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan emis de ANSVSA;
 • Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viată al populatiei;
 • Legea 205/2004 – privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 205/2004 privind protecţia animalelor;
 • Ordonanţa 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Shopping Cart